Selection of publications

2015dr Daria Katarzyna Gęsicka
O paradygmacie dozwolonego użytku prywatnego oraz opłatach reprograficznych słów kilka, Studia Iuridica Toruniensia, nr 16/2015, s. 67-91, wersja elektroniczna


2014PhD Daria Katarzyna Gęsicka
Rozwiązania problemu dzieł osieroconych – czy wilk syty i owca cała? [Solutions to the Orphan Works problem – is it a win-win situation?], ICT Law Review 2014, vol. 3, issue 1, pp. 4-10.


2013
Tomasz Rytlewski, Urszula Walasek-Walczak, Tomasz Głąb, Magdalena Dulińska, Maciej Potoczny
Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz. [Medical Activities Act. Commentary.], co-authored by F. Grzegorczyk (red.), F. Grzegorczyk, T. Rytlewski, U. Walasek-Walczak, T. Głąb, M. Dulińska, M. Potoczny, Warszawa 2013


2014PhD Daria Katarzyna Gęsicka
Widowisko sportowe a prawo własności intelektualnej [Sports Event and Intellectual Property Law], [in:] E. Kabza, K. Krupa-Lipińska: Polskie prawo cywilne wobec wyzwań współczesności, Toruń 2013, pp. 259-284


2013PhD Daria Katarzyna Gęsicka
Projekt Europejskiego Kodeksu Prawa Autorskiego [The proposal of the European Copyright Code], Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 2013, issue 11, pp. 133-148


2013PhD Daria Katarzyna Gęsicka
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkty lecznicze – zagadnienia wybrane [Liability for damages caused by pharmaceutical products], Prawo i Medycyna 2013, no. 3/4, pp. 189-208


2012Urszula Walasek-Walczak
Wypłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda czy podatek? [Payment of profit by companies wholly owned by the State Treasury - dividend or tax?], F. Grzegorczyk, U. Walasek-Walczak, Kwartalnik Prawa Publicznego Issue 2/2012


2012PhD Daria Katarzyna Gęsicka
Wykładnia pojęć w prawie autorskim [Interpretation of terms in copyright law], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2012, vol. 117, issue 3, pp. 66-77


2011Tomasz Nierobisz
Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz praktyczny. [Tax on civil law transactions. Practical guide.] eds. Tomasz Nierobisz, Adam Wacławczyk. Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2013


2011PhD Daria Katarzyna Gęsicka
Ku integracji prawa autorskiego – uwagi na temat głównych założeń Europejskiego Kodeksu Prawa Autorskiego [Towards the European integration of copyright law – remarks on the foundations of European Copyright Code], post-conference materials, Kwartalnik Koła Integracji Europejskiej KItE „Europa”, ISSN no. 1897-3752, November 2011


2011PhD Daria Katarzyna Gęsicka
Odpowiedzialność dostawcy usług w sieci [Liability of Internet Service provider], [w:] Odpowiedzialność cywilna, III Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów, post-conference materials, Łódź 2011


2010Urszula Walasek-Walczak
Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne dzieła budowlanego z przedmiotu zabezpieczenia rzeczowego, [Exercise of rights under the warranty as collateral for physical defects in construction works], Kwartalnik Zamówień Publicznych Issue 4/2010


2010Urszula Walasek-Walczak
Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne dzieła budowlanego z przedmiotu zabezpieczenia osobistego, [Exercise of rights under the warranty as collateral for physical defects in construction works], Kwartalnik Zamówień Publicznych Issue 3/2010


2010Urszula Walasek-Walczak
Instytucje i usługi finansowe, [Financial Institutions and Services], co-author, eds. F. Grzegorczyk, M. Szaraniec, LexisNexis 2010


2009Urszula Walasek-Walczak
Kryteria określenia umowy o roboty budowlane jako odrębnego typu umowy nazwanej, [Criteria for determining construction contracts as a separate type of nominate contract] [in:] Umowy gospodarcze. Zagadnienia wybrane, [Business contracts. Selected issues], eds. J. Gospodarek, Warszawa 2009


2009Urszula Walasek-Walczak
Ochrona interesu publicznego przez rękojmię za wady fizyczne obiektu budowlanego, [Protecting the public interest by a warranty for physical defects of a building], [in:] XV - lecie polskiego systemu zamówień publicznych, [25 years of the Polish public procurement system], Warszawa 2009


2009Urszula Walasek-Walczak
Wykonanie i skutki naruszenia zobowiązań. Projekt z komentarzem, [Performance and the impact of violating obligations], co-author, eds. J. Pisuliński, F. Zoll, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009


2009Urszula Walasek-Walczak
Kompensata kontraktowych uszczerbków niemajątkowych w prawie brytyjskim, Państwo i Prawo nr 12/2009, [Compensation of contract intangible damages in British law (Państwo i Prawo 12/2009)]


2009Tomasz Nierobisz
Definicja podatnika a czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. [Definition of a taxpayer and VAT exempted activities] eds. Krzysztof Gil, Tomasz Nierobisz. Monitor Podatkowy 12/2009


2008Urszula Walasek-Walczak
O terminach dochodzenia roszczeń z tytułu wad fizycznych obiektu budowlanego, [Deadlines for claims for physical defects of a building], Kwartalnik Zamówień Publicznych Issue 4/2008


2007Urszula Walasek-Walczak
Szkoda niemajątkowa a obowiązek odszkodowawczy dłużnika kontraktowego w procesie europeizacji zasad odpowiedzialności cywilnoprawnej [Non-pecuniary damage and the contract debtor's obligation to pay compensation in the process of Europeanisation of civil liability rules], Part 2, Transformacje Prawa Prywatnego Issue 2/2007


2007Urszula Walasek-Walczak
Szkoda niemajątkowa a obowiązek odszkodowawczy dłużnika kontraktowego w procesie europeizacji zasad odpowiedzialności cywilnoprawnej, cywilnoprawnej [Non-pecuniary damage and the contract debtor's obligation to pay compensation in the process of Europeanisation of civil liability rules], Part 1, Transformacje Prawa Prywatnego Issue 1/2007


2006Urszula Walasek-Walczak
Uwagi de lege lata i de lege ferenda na temat zasad odpowiedzialności kontraktowej w świetle orzeczenia ETS w sprawie Simone Leitner v. TUI, [De lege lata and de lege ferenda comments on the principles of contractual liability in the light of the ECJ ruling in the case Simone Leitner v. TUI], Transformacje Prawa Prywatnego Issue 2/2006 Cytowana w literaturze przedmiotu na stronach Komisji Europejskiej.


1998 Agnieszka Wydmańska
Podwyższenie kapitału akcyjnego w drodze nowej emisji akcji, [Increasing share capital by a new issue of shares], Lege Artis Kraków 1998


1996 Andrzej Przewrocki
Łączenie spółek kapitałowych, [Merging Corporations], Kantor Wydawniczy Zakamycze 1996